Bộ kit đo Asen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ đặt hàng: 0935 486 698

Giá: Liên hệ

Danh mục: Môi trường.

Mô tả chi tiết

-KiÓm tra hµm l­îng asen trong n­íc tù nhiªn, n­íc uèng vµ n­íc ngÇm
-X¸c ®Þnh hµm l­îng As3+ vµ As5+. Cã thÓ x¸c ®Þnh tæng l­îng asen v« c¬ vµ h÷u c¬.
-Bé kit thiÕt kÕ gän nhÑ thÝch hîp ph©n tÝch mÉu t¹i hiÖn tr­êng ®¶m b¶o an toµn, nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ d�" thao t¸c
-N¾p lä ph¶n øng ®­îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó lµm t¨ng ®é nh¹y ph¶n øng vµ gi¶m nguy c¬ tiÕp xóc víi khÝ arsine
-Hãa chÊt sö dông ph©n tÝch ®¶m b¶o lo¹i bá sunfua g©y nhiÕu
-Kho¶ng ®o: 0-500ppb víi c¸c b­íc nh¶y 0,10, 25, 50, 100, 250, 500 ppb
Bé kit bao gåm:
-Ho¸ chÊt cho 100 phÐp ®o
-02 lä ph¶n øng
-100 que ph¶n øng
-B¶ng so s¸nh mµu
-Valy ®ùng dông cô vµ hãa chÊt ®i hiÖn tr­êng, h­íng dÉn sö dông

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Hotline: 0935 486 698/ 0988 012 484

Điện thoại: 024 62541636/ 024 85882438

Email: sales@qtetech.com.vn / qtetech@vnn.vn

ĐỐI TÁC

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 1386956
Đang online: 17